VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, platné od 12.11.2021

Premisa

Predaj na tejto webovej stránke upravujú nasledujúce Podmienky predaja „https://www.gemimarket.it” (webová stránka). Predávajúcim je Gemi Elettronica Srl, so sídlom Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Obchodná komora MI - 2114222, IČ DPH IT01765660764, základné imanie 80 000,00 € plne splatené (predávajúci).

Článok 1. Rozsah aplikácie

1.1 Predaj na webovej stránke predstavuje zmluvu o predaji na diaľku upravenú kapitolou I hlavou III (oddiel 45 a nasl.) legislatívneho dekrétu zo 6. septembra 2005 č. 206 (taliančina Spotrebiteľský zákonník) a legislatívnym nariadením z 9. apríla 2003, č. 70 o elektronickom obchode.

1.2 Všeobecné obchodné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky predaje, ktoré predávajúci spracúva na webovej stránke. Podmienky sa počítajú len s ohľadom na pracovné dni a s výnimkou sobôt, nedieľ a sviatkov.

1.3 Všeobecné podmienky predaja sa môžu kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť. Prípadné zmeny a/alebo nové podmienky budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke. Z tohto dôvodu sú používatelia pred zadaním akejkoľvek objednávky pozývaní pravidelne navštevovať webovú stránku, aby si prečítali najaktuálnejšiu verziu Všeobecných podmienok predaja.

1.4 Platné Všeobecné podmienky predaja sú tie, ktoré sú platné v deň odoslania objednávky.

1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú predaj produktov a/alebo poskytovanie služieb inými osobami ako predávajúcim, dostupné na webovej stránke prostredníctvom odkazov, bannerov alebo hypertextových odkazov. Pred uzavretím obchodných transakcií s týmito stranami si používateľ musí overiť ich podmienky predaja. Predávajúci nezodpovedá za poskytovanie služieb a/alebo predaj produktov týmito stranami. Predávajúci nevykonáva žiadne kontroly a/alebo monitorovanie webových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom týchto odkazov. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok, ani za prípadné chyby a/alebo opomenutia a/alebo právne porušenia zo strany uvedených webových stránok.

1.6 Používateľ si pozorne prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky Predaj a všetky ostatné informácie, ktoré Predávajúci poskytuje na Webovej stránke, aj počas procesu nákupu.

1.7 Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami predaja.

Článok 2. Nákup prostredníctvom webovej stránky

2.1 Nákup prostredníctvom webovej stránky je povolený používateľovi, ktorý

 • je registrovaným používateľom webovej stránky < /li>
 • vystupuje ako spotrebiteľ aj ako obchodník. V zmysle článku 3 ods. I písm. a) Spotrebiteľského zákonníka je „spotrebiteľom“ fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý nesúvisí s obchodnou, obchodnou, profesijnou alebo remeselnou činnosťou, ktorú môže vykonávať. V zmysle článku 3 ods. I písm. c) Spotrebiteľského zákonníka je „obchodníkom“ fyzická osoba, ktorá koná za účelom súvisiacim s jej obchodnou, obchodnou, profesijnou alebo remeselnou činnosťou.

2.2 V v prípade objednávok, ktoré sú neobvyklé vo vzťahu k množstvu a/alebo frekvencii nákupov, si Predávajúci vyhradzuje právo podniknúť všetky potrebné kroky na zastavenie nezrovnalostí.

2.3 Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť objednávky zadané:

 • používateľom, s ktorým je predávajúci v spore
 • používateľom, ktorý porušil tieto všeobecné obchodné podmienky
 • užívateľom, ktorý zaslal nepravdivé, neúplné alebo inak nepresné osobné údaje alebo nezaslal Predávajúcemu požadované doklady

Článok 3. Registrácia na Webovej stránke

3.1 Pre registráciu na Webovej stránke musí používateľ vyplniť registračný formulár a zadať nasledujúce údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail
 • adresa
 • telefón
 • codice fiscale.

3.2 Používateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho, ak bude mať podozrenie alebo sa stane si je vedomý akéhokoľvek nezákonného použitia alebo zverejnenia uvedených údajov.

3.3 Používateľ týmto zaručuje, že osobné údaje poskytnuté počas procesu registrácie na Webovej stránke sú úplné a pravdivé a zaväzuje sa odškodniť a ochrániť Predajcu pred akýmikoľvek straty, škody a/alebo záväzky vyplývajúce z a/alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s porušením ustanovení týkajúcich sa registrácie v rámci webovej lokality alebo uchovávania registračných údajov zo strany používateľa.

Článok 4. Informácie požadované pre Uzatvorenie zmluvy

4.1 V súlade s legislatívnou vyhláškou z 9. apríla 2003, č. 70 o elektronickom obchode, predávajúci týmto informuje užívateľa, že:

 • na uzavretie zmluvy kúpnu zmluvu na Webovej stránke, používateľ musí vyplniť objednávkový formulár v elektronickom formáte a odoslať ho Predávajúcemu elektronicky podľa pokynov, ktoré sa z času na čas objavia na Webovej stránke;
 • zmluva je uzavretá keď sa objednávkový formulár dostane na server predávajúceho
 • po odoslaní objednávkového formulára zašle predávajúci používateľovi na uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje:
  • popisy nákupu
  • príslušná cena
  • označenie spôsobu platby
  • označenie nákladov na doručenie
  • označenie nákladov na doručenie a akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Článok 5. Dostupnosť produktu

5.1 Dostupnosť produktu sa neustále monitoruje a aktualizuje. Napriek tomu, keďže webovú stránku môžu súčasne navštíviť viacerí používatelia, je možné, že si rovnaký produkt zakúpi viacero používateľov súčasne. V týchto prípadoch sa Produkt môže javiť ako dostupný na krátky čas, aj keď je v skutočnosti vypredaný alebo momentálne nedostupný, pretože je potrebné doplniť zásoby.

5.2 Webová stránka obsahuje informácie týkajúce sa dostupnosti každého z nich. Produkt.

5.3 Ak sa ukáže, že Produkt je nedostupný z vyššie uvedených dôvodov alebo v iných prípadoch neočakávanej nedostupnosti Produktu, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné zákonné práva používateľa, najmä tie, ktoré sú uvedené v Knihe IV, Hlave II , kapitola XIV talianskeho občianskeho zákonníka, bude Predávajúci bezodkladne informovať užívateľa. Používateľ bude preto oprávnený vypovedať zmluvu podľa článku 61 ods. 4 a 5 Spotrebiteľského zákonníka.

5.4 Alternatívne a bez toho, aby boli dotknuté jeho práva, môže používateľ prijať:

 • predĺženie dodacej lehoty
 • produkt rovnakej alebo vyššej hodnoty (v tomto prípade po zaplatení rozdielu a po výslovnom prijatí používateľom)
 • zľavový kupón, ktorý môžete minúť na nákupy na stránke. Predajca z času na čas oznámi sumu zľavového poukazu, dátum vypršania platnosti a akékoľvek obmedzenia.

5.5 Ak sa požaduje vrátenie sumy zaplatenej za nákup Produktov ktoré sa neskôr ukázali ako nedostupné, Predávajúci vráti peniaze najneskôr do 10 dní.

5.6 Ak používateľ využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 61 ods. 4 a 5 Spotrebiteľského zákonníka, kúpna zmluva zanikne. Ak bola platba celkovej splatnej sumy – daná cenou Produktu, poplatkami za doručenie, ak sa uplatňujú, a akýmikoľvek ďalšími dodatočnými nákladmi vyplývajúcimi z objednávky (Celková splatná suma) – už uskutočnená, Predávajúci vráti celkovú Suma splatná podľa článku „Spôsoby platby za nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej stránky“.

Čl. 6. Produktový list

6.1 Každému Produktu je priložený informačný list produktu znázorňujúci jeho hlavné vlastnosti (Produktový list). Obrázky a popisy na Webovej stránke čo najvernejšie reprodukujú vlastnosti Produktov. Farby Produktov sa však môžu líšiť od skutočných v dôsledku nastavení počítačových systémov alebo počítačov použitých na ich zobrazenie. Okrem toho sa obrázky Produktu v produktovom liste môžu líšiť veľkosťou alebo vo vzťahu k doplnkovým produktom. Tieto obrázky je teda potrebné chápať ako približné a zahŕňajúce všeobecne akceptované prahy tolerancie. Pre účely zmluvy o predaji tovaru sa za referenčný bod považuje popis Produktu v objednávkovom formulári zaslanom používateľom.

Článok 7. Ceny

7.1 Všetky ceny sú vrátane DPH.

7.2 Predávajúci si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu bez predchádzajúceho upozornenia, pričom sa rozumie, že cena účtovaná užívateľovi bude tá, ktorá je uvedená na Webová stránka v čase zadania objednávky a po odoslaní uvedenej objednávky sa nezaznamenajú žiadne výkyvy (zvýšenie alebo zníženie).

7.3 Poplatky za dopravu, ak nejaké existujú, sú výslovne a samostatne uvedené v objednávke predtým, ako používateľ pristúpi k jeho odoslaniu.

Článok 8. Objednávky

8.1 Predajca dodá Produkty až po prijatí potvrdenia o úspešnej platbe Celkovej sumy V dôsledku používania. Vlastníctvo Produktov na vás prejde okamihom doručenia, čím sa rozumie čas doručenia Produktu prepravcovi. Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Produktu (produktov), ​​ktoré nemožno pripísať Predajcovi, prejde na používateľa, keď tento alebo ním určená tretia strana, s výnimkou kuriéra, materiálne získa produkt(y). .

Vami zvolená služba bude vykonaná až po zaplatení celkovej dlžnej sumy. Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytnúť službu, ak sa po odoslaní objednávky zistí, že ste nezaplatili celú alebo časť Celkovej dlžnej sumy.

8.2. Kúpna zmluva zaniká v prípade nezaplatenia Celkovej dlžnej sumy. Ak sa s vami písomne ​​nedohodnete inak, objednávka bude zodpovedajúcim spôsobom zrušená.

8.3 Pre odoslanie objednávky je potrebné prečítať si a odsúhlasiť tieto Všeobecné obchodné podmienky kliknutím na príslušné políčko stránky procesu nákupu. Neprijatie týchto Všeobecných podmienok predaja znemožní nakupovanie na tejto webovej lokalite.

Článok 9. Spôsoby platby za nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej lokality

9.1 Platba na Webová stránka môže byť vytvorená:

 • Platobnými kartami
 • PayPal
 • Na dobierku
 • Bezhotovostným prevodom.

9.2 Predajca akceptuje nasledujúce kreditné karty:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Poplatok sa uskutoční až po (i) overení údajov o vašej platobnej karte použitej na platbu a (ii) po overení vydavateľa platobnej karty použitej ste vydali povolenie na inkaso.

V súlade so smernicou 2015/2366/ (EÚ) o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2) je používateľ informovaný o tom, že môže byť požiadaný o dokončenie nákupu proces splnením kritérií autentifikácie požadovaných platobnou inštitúciou zodpovednou za spracovanie online platobnej transakcie. Autentizačné kritériá sa týkajú identity užívateľa (na splnenie tohto kritéria musí byť užívateľ zaregistrovaný na Webovej stránke počas nákupnej transakcie) a kontextovej znalosti autentifikačného kódu prenášaného platobnou inštitúciou (Strong Customer Authentication). Nedokončenie tohto postupu môže znemožniť dokončenie nákupu na webovej stránke.

Dôverné údaje platobnej karty (číslo karty, držiteľ, dátum vypršania platnosti, bezpečnostný kód) sú zašifrované a prenesené priamo na príslušnou platobnou inštitúciou bez prechodu cez servery používané Predávajúcim. Predajca preto nikdy nemá prístup k údajom o vašej platobnej karte použitej na platbu za Produkty a neuchováva ich.

Účet celkovej splatnej sumy bude účtovaný až v čase odoslania objednávky. .

9.3 Pokiaľ ide o platby cez PayPal, používateľ bude presmerovaný na webovú stránku www.paypal.com, kde vykoná platbu na základe predpísaného postupu upraveného spoločnosťou PayPal a zmluvnými podmienkami dohoda dohodnutá medzi používateľom a spoločnosťou PayPal. Údaje vložené na webovú stránku PayPal budú spracované priamo spoločnosťou PayPal a nebudú odoslané ani zdieľané s Predajcom. Predajca preto nemôže poznať ani si žiadnym spôsobom zapamätať údaje o kreditnej karte prepojené s účtom PayPal používateľa ani údaje o akejkoľvek inej forme platby prepojenej s uvedeným účtom.

Ak ide o platbu. uskutočnenej prostredníctvom PayPal, bude Celková splatná suma účtovaná spoločnosťou PayPal na účet používateľa súčasne s uzavretím online zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy alebo v akomkoľvek inom prípade vrátenia peňazí z akéhokoľvek dôvodu, suma vrátenej platby splatná používateľovi bude pripísaná na účet PayPal používateľa. Termín pripísania sumy na platobnom nástroji prepojenom s týmto účtom závisí výlučne od spoločnosti PayPal a bankového systému. Po vybavení príkazu k úhrade v prospech uvedeného účtu Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne omeškania alebo opomenutia pri pripísaní vrátenia peňazí Užívateľovi. Akýkoľvek druh vrátenia peňazí, ktorý sa má vykonať v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja, bude vykonaný na účet PayPal používateľa.

9.4 Ak si ako spôsob platby zvolíte platbu na dobierku, Predávajúci vás o tom informuje že za zásielku bude účtovaný dodatočný poplatok 5,90 €, alebo iná suma uvedená na Webovej stránke. Ak si zvolíte platbu na dobierku, v čase dodania Produktov musíte mať hotovosť vo výške uvedenej v objednávke (keďže kuriér nie je oprávnený prijímať šeky ani dávať peniaze): inak , kúpna zmluva sa bude považovať za ukončenú právom podľa a na účely článku 1456 talianskeho občianskeho zákonníka. O ukončení zmluvy a následnom zrušení objednávky budete informovaní. Akékoľvek vrátenie peňazí v súlade s týmito všeobecnými podmienkami predaja sa uskutoční bankovým prevodom na vami uvedené bankové údaje.

9.5 Ak sa rozhodnete platiť bankovým prevodom, po prijatí objednávky sa Predávajúci oznámi užívateľovi e-mailom bankové údaje a termín na uskutočnenie prevodu. E-mail môže obsahovať požiadavku zaslať e-mailom potvrdenie o vykonanom prevode alebo jeho potvrdenie.

V prípade platby bankovým prevodom bude dodacia lehota Produktov plynúť od dátum prijatia bankového prevodu na strane Predávajúceho alebo odo dňa, kedy je bankový prevod potvrdený ako objednaný v prospech Predávajúceho, podľa toho, čo nastane skôr.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Služby budú poskytnuté až po prijatí celkovej dlžnej sumy bankovým prevodom.

Používateľ je povinný uviesť:

 • referenčné číslo objednávky
 • dátum objednávky.

Po zadaní objednávky musíte zaplatiť do 7 pracovných dní. Nedodržanie bude mať za následok automatické ukončenie zmluvy v nasledujúcich 3 pracovných dňoch.

Čl. 10. Doručenie produktu

10.1 Neexistujú žiadne obmedzenia na dodanie, okrem prípadov uvedených na Webovej stránke a/alebo v Produktovom liste.

10.2 Výdavky na dodanie Produktov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu doručenia zvoleného používateľom a akékoľvek ďalšie možné náklady budú znášať používateľ, pokiaľ nie je uvedené inak v produktovom liste alebo v iných častiach, kde je to oznámené.

10.3 Produkty budú doručené do 3 dní od prijatia objednávky a v každom prípade do tridsiatich dní, s účinnosťou odo dňa uzavretia zmluvy.

10.4 Prosíme vás o overenie podmienky dodaného Produktu. Bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že riziko straty alebo poškodenia Produktu z dôvodov, ktoré nemožno pripísať Predajcovi, sa prenáša, keď Vy alebo Vami určená tretia strana odlišná od prepravcu fyzicky prevezmete Produkt, Predávajúci Vám navrhuje skontrolovať počet prijatých Produktov a či je obal neporušený, nepoškodený, nie je mokrý alebo inak pozmenený, a to aj v uzatváracích materiáloch; Predávajúci Vám tiež navrhuje uviesť na prepravnom doklade dopravcu akékoľvek anomálie, pričom v tomto prípade akceptuje balík s výhradou. V prípade, že balík javí zjavné známky neoprávneného zásahu alebo úpravy, je vhodné o tom bezodkladne informovať predávajúceho. V každom prípade platí právo na odstúpenie od zmluvy (ak existuje pre Produkt) a zákonná záruka súladu.

Článok 11. Právo na odstúpenie

11.1 Používateľ – ktorý vystupuje ako spotrebiteľ - má právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru na Produkt bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli ďalšie náklady a výdavky iné ako tie, ktoré sú uvedené v tomto článku, do štrnástich kalendárnych dní (Právo na odstúpenie od zmluvy). Lehota na odstúpenie od zmluvy (doba na odstúpenie od zmluvy) uplynie po 14 dňoch:

a v prípade jednej objednávky Produktu odo dňa, keď užívateľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prejde do hmotného vlastníctva. produktu;

b. v prípade hromadnej objednávky s oddelenými dodávkami odo dňa, keď užívateľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme do hmotného vlastníctva posledný dodaný Produkt; alebo

c. v prípade objednávky súvisiacej s dodaním Produktu rôznych šarží alebo viacerých kusov odo dňa, keď Vy alebo Vami zvolená tretia osoba, odlišná od dopravcu, nadobudnete fyzickú držbu poslednej šarže alebo posledného kusu .

11.2 Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí používateľ informovať Predajcu pred uplynutím Doby na odstúpenie od zmluvy o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

11.3 Uplatnili ste svoje Právo na odstúpenie od zmluvy v rámci Lehoty na odstúpenie od zmluvy, ak je príslušná komunikácia z vašej strany odoslaná pred uplynutím Lehoty na odstúpenie od zmluvy. Táto komunikácia musí byť odoslaná nasledujúcimi spôsobmi:

E-mail: [email protected]

< p>Spotrebiteľ získa trvalé prostriedky na uchovávanie komunikácie súvisiacej s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy, keďže dôkazné bremeno týkajúce sa uplatnenia tohto práva pred uplynutím Doby na odstúpenie od zmluvy nesie používateľ.

11.4 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí používateľ po uplatnení práva zabezpečiť vrátenie Produktov Predajcovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do 14 kalendárnych dní od dátumu Používateľ informoval Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Termín je dodržaný, ak používateľ odovzdá Produkt(y) pred uplynutím vyššie uvedenej 14-dňovej lehoty kuriérovi určenému Predávajúcim alebo na základe relevantných okolností zvolenému kuriérovi (Termín Retun). Tovar, riadne chránený a zabalený a v pôvodnom obale (ak je to možné) je potrebné vrátiť na nasledujúcu adresu (originálny obal je potrebný vždy, ak sú na ňom vytlačené sériové čísla produktov):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11,5 Náklady na vrátenie Produktu (vrátane colných poplatkov) znáša používateľ a k vráteniu dôjde na ich zodpovednosť.

11.6 Ak používateľ odstúpi od zmluvy, Predávajúci bez zbytočného odkladu a najneskôr do 14 kalendárnych dní vráti celkovú dlžnú sumu, ktorú používateľ zaplatil za Produkt, vrátane nákladov na doručenie. dní odo dňa, kedy bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí užívateľa odstúpiť od zmluvy. Vrátenie peňazí sa uskutoční pomocou rovnakého spôsobu platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii. V prípade, že používateľ vrátil Produkty pomocou prepravcu podľa vlastného výberu a na svoje náklady, Predajca môže pozastaviť refundáciu až do prijatia Produktov alebo kým nepreukážete odoslanie Produktov späť, podľa toho, čo nastane skôr.

11.7 Používateľ je zodpovedný iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku iného použitia Produktu, než je to potrebné na nastavenie funkcií a fungovanie Produktu. V každom prípade je potrebné produkt uchovávať, manipulovať s ním a kontrolovať ho s bežnou starostlivosťou a vrátiť ho neporušený, kompletný vo všetkých častiach, plne funkčný, musí obsahovať aj všetko príslušenstvo a ilustračné letáky, štítky a pripojenú pečať, ak sú k dispozícii. k produktu a neporušené a nepoškodené a dokonale vhodné na použitie, na ktoré je určený, bez známok opotrebovania alebo nečistôt. Odstúpenie sa vzťahuje na Produkt v celom rozsahu. V tomto zmysle ho nemožno uplatniť len na niektoré časti a/alebo príslušenstvo (ktoré nepredstavujú a nie sú autonómnymi produktmi) Produktu.

11.8 Ak Produkt utrpel stratu hodnoty v dôsledku pri nakladaní s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Produktu, si Predávajúci vyhradzuje právo odpočítať z vrátenej sumy sumu rovnajúcu sa tejto strate hodnoty. Spoločnosť vás v rámci prijatia produktu upozorní na túto skutočnosť a následne zníženú sumu vrátenia peňazí. Ak už bola vrátená platba zaplatená, Spoločnosť oznámi bankové údaje na platbu sumy, ktorú má používateľ zaplatiť z dôvodu zníženia hodnoty Produktu.

11.9 V prípade, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. ak sa neuplatní v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy, nebude to mať za následok ukončenie zmluvy a v dôsledku toho nevznikne žiadne právo na náhradu. Predávajúci oznámi užívateľovi, že žiadosť o odstúpenie od prijatia Produktu zamietne. V prípade, že Produkt už dorazil späť Predajcovi, zostane Predajcovi na likvidáciu pre používateľa na vyzdvihnutie, ktoré bude musieť byť vykonané na poplatok a na zodpovednosť používateľa.

11.10 V časti v prípade čiastočného odstúpenia od viacerých objednávok bude suma nákladov na doručenie, ktorá má byť preplatená v prospech užívateľa, vyčíslená v pomere k hodnote Produktu, ktorý je predmetom odstúpenia. Používateľ napríklad zadal objednávku v hodnote 200,00 EUR, ktorá obsahuje dva Produkty, prvý v hodnote 50,00 EUR a druhý v hodnote 150,00 EUR, a vráti Produkt v hodnote 150,00 EUR, používateľovi bude vrátená suma rovnajúca sa do 75 % vzniknutých nákladov na doručenie. V každom prípade výška nákladov na doručenie, ktoré sa majú vrátiť, nikdy nepresiahne sumu, ktorú používateľ skutočne zaplatil.

Článok 12. Právna záruka zhody

Všetky produkty predávané na webovej lokalite sa vzťahuje zákonná záruka zhody podľa článkov 128-135 legislatívneho dekrétu č. 128-135 spotrebiteľského zákonníka (zákonná záruka).

Na koho sa vzťahuje

Právny Záruka je vyhradená pre spotrebiteľov. Vzťahuje sa teda výlučne na používateľov, ktorí uskutočnili nákup na webovej stránke na iné účely ako na podnikateľské, obchodné, remeselné alebo profesionálne činnosti.

Kedy sa vzťahuje

Predávajúci je zodpovedný za voči spotrebiteľovi za akúkoľvek nezhodu existujúcu v čase dodania produktu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od uvedenej dodávky. Predajca musí byť informovaný o nezhode pod hrozbou prepadnutia záruky do dvoch mesiacov od dátumu, kedy bola zistená.

Pokiaľ sa nepreukáže opak, nezhoda sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa dodania produktu sa považujú za existujúce od dátumu dodania, pokiaľ nie je predpoklad nezlučiteľný s povahou produktu alebo s povahou nezhody. Počnúc siedmym mesiacom po dodaní produktu, dôkazné bremeno na preukázanie, že nezhoda existovala už v čase dodania produktu, nesie spotrebiteľ.

Na účely prevzatia výhody Zákonnej záruky, musíte teda preukázať dátum nákupu a dodania tovaru. Preto je vhodné, aby ste si za účelom preukázania nákupu uschovali faktúru zaslanú Predávajúcim, ako aj prepravný doklad alebo akýkoľvek iný doklad potvrdzujúci dátum nákupu (napríklad výpis z kreditnej karty alebo bankový výpis). ) a dátum dodania.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci spotrebiteľovi celú zaplatenú sumu pozostávajúcu z kúpnej ceny Produktu, nákladov na dopravu a prípadných ďalších dodatočných nákladov. V prípade zníženia ceny Predávajúci vráti sumu zľavy, na ktorej sa vopred dohodol so spotrebiteľom. Čiastka vrátenia peňazí alebo zníženia bude pripísaná na prostriedky alebo platobné riešenie použité spotrebiteľom na nákup.

Predajca nenesie zodpovednosť v prípade škody akéhokoľvek druhu spôsobenej nesprávnym používaním Produktu alebo v prípade poškodenia v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci.

Ak ste nákup uskutočnili ako „profesionál“ v súlade s ustanoveniami Spotrebiteľského zákonníka, predchádzajúce odseky tohto článok neplatí. Právna záruka stanovená v čl. 1490 talianskeho občianskeho zákonníka.

Článok 13. Štandardná záruka výrobcu

13.1 Na produkty predávané na webovej lokalite sa môže v závislosti od ich povahy vzťahovať štandardná záruka vydaná spoločnosťou výrobcom (konvenčná záruka). Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku len u výrobcu. Trvanie, rozsah (vrátane geografického), podmienky a postupy, druhy krytých poškodení/nedostatkov a obmedzenia Štandardnej záruky si určuje každý výrobca a sú uvedené v takzvanom záručnom liste, ktorý je súčasťou balenia produktu. Štandardná záruka je svojou povahou voliteľná a nepridáva, nenahrádza, neobmedzuje, nepoškodzuje ani neruší zákonnú záruku.

Článok 14. Rozhodné právo a jurisdikcia; mimosúdne riešenie sporov – alternatívne riešenie sporov/online riešenie sporov

14.1 Kúpne zmluvy uzatvorené medzi vami a Predajcom sa riadia talianskym právom. Na používateľov, ktorí pravidelne nemajú bydlisko v Taliansku, sa budú vzťahovať možno priaznivejšie a záväznejšie ustanovenia stanovené právom krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt, a najmä súvisiace s lehotou na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. vrátiť Produkty, v prípade, že by Používateľ chcel uplatniť toto právo, metódam a formálnym náležitostiam oznamovania tohto práva a záruke právnej zhody.

14.2 Ak ste „spotrebiteľ“ , v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa aplikácie, vykonávania a výkladu týchto všeobecných obchodných podmienok je súdom tam, kde máte svoje bydlisko alebo ste si zvolili svoje bydlisko. Ak ste „obchodníkom“ v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa aplikácie, vyhotovenia a výkladu tohto dokumentu, výhradnú jurisdikciu má súd, v ktorom má Predávajúci sídlo v súlade s ustanoveniami článku 1 vyššie.

< p>14.3 Podľa článku 141-sexies, čiarka 3 Legislatívneho výnosu zo 6. septembra 2005 č. 206 (Zákonník spotrebiteľa), Predávajúci informuje užívateľa ako konečného spotrebiteľa, ktorému článok 3, čiarka 1, písm. a) Spotrebiteľského zákonníka, že v prípade, ak podal reklamáciu priamo predávajúcemu, v dôsledku ktorej nebolo možné vzniknutú polemiku vyriešiť, predávajúci poskytne informácie o organizácii Alternatívneho Riešenie sporov pri mimosúdnom riešení sporov týkajúcich sa záväzkov zo zmluvy uzavretej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (organizácie ADR v zmysle čl. 141-bis a nasl. Spotrebiteľského zákonníka) s uvedením, či chce alebo nechce využiť tieto organizácie na vyriešenie sporu.

14.4 Ďalej Predávajúci informuje vás ako spotrebiteľa, ktorého v článku 3, čiarke 1, písm. a) Spotrebiteľského zákonníka, že bola zriadená európska platforma pre online riešenie spotrebiteľských sporov (ODR Platform). Spotrebiteľ si môže prezerať platformu RSO na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu /spotrebitelia/odr/; prostredníctvom platformy RSO si spotrebiteľ môže pozrieť zoznam organizácií alternatívneho riešenia sporov, nájsť odkaz smerujúci na každú jednu webovú stránku a spustiť on-line postup riešenia sporov, do ktorých je zapojený.

14.5 Nech je to čokoľvek. je výsledkom konania mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa spotrebiteľských vzťahov využitím postupov uvedených v časti V, hlave II-bis Spotrebiteľského zákonníka, v každom prípade má spotrebiteľ vždy právo obrátiť sa na súd. žalobu pred príslušným súdom.

14.6 V prípade akýchkoľvek sporov súvisiacich s aplikáciou, vykonávaním a výkladom týchto Všeobecných obchodných podmienok môže používateľ, ktorý má bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie ako Taliansko. tiež prístup k európskemu konaniu ustanovenému pre malé nároky nariadením Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 za predpokladu, že hodnota sporu nepresiahne 2 000,00 eur bez úrokov, práv a nákladov. Text nariadenia možno nájsť na webovej stránke www.eur-lex.europa.eu.

Článok 15. Starostlivosť o zákazníkov a sťažnosti

Môžete požadovať informácie, posielať správy, žiadať o pomoc alebo podávať sťažnosti kontaktovaním zákazníckeho servisu predávajúceho takto:

 • e-mailom, napísaním na adresu: [email protected]
 • telefonicky, telefonicky: +39 02 87165556.

Predajca vybaví sťažnosti tak, že odpovie do 3 dní od prijatia.